Leg 5: Willi Prittie

Willi Prittie describes the trip through the Valley of Ten Thousand Smokes to Katmai Bay. more