Leg 5: Austin Manelick

Austin Manelick describes the trip through the Valley of Ten Thousand Smokes to Katmai Bay. more