Kangaroo Golf Club

What draws Kangaroos to this Australian golf course and allows them to flourish?